Vaata lahtiolekuaegu

Eesti Rahvusraamatukogu kasutuseeskiri

Kinnitatud Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu 12.12.2023 otsusega nr 1-1/13.

 1. ÜLDSÄTTED
  1.1. Eesti Rahvusraamatukogu kasutuseeskiri (edaspidi kasutuseeskiri) on kehtestatud Eesti
  Rahvusraamatukogu seaduse § 7 lõike 1 alusel ja sätestab kasutajaks registreerimise alused ja
  korra, teenuste ja kogude kasutamise korralduse, sisekorra ning registreeritud kasutaja
  vastutuse.
  1.2. Eesti Rahvusraamatukogu (edaspidi raamatukogu) pakub avalikku teenust vastavalt Eesti
  Rahvusraamatukogu ülesannetele.
  1.3. Raamatukogu teavikute ja andmebaaside kasutamine on tasuta, muud teenused võivad olla
  tasulised vastavalt teenuste hinnakirjale.
 2. KASUTAJAKS REGISTREERIMINE
  2.1. Raamatukogu registreeritud kasutajaks on võimalik registreerida kohapeal, veebilehel ja
  digitaalsetes teenustes registreerimisavalduse alusel. Kohapeal saab kasutajaks registreerida
  kehtiva, fotoga isikut tõendava dokumendi või õpilaspileti alusel.
  2.2. Registreerimisavaldusel esitatakse ees- ja perekonnanimi, isikukood, postiaadress,
  telefoninumber, e-posti aadress ning vabatahtlik märge tegevusala, huvivaldkonna kohta.
  2.3. Pimedate raamatukogu teenuse kasutamiseks on vajalik tõend trükitud teksti lugemist
  takistava puude, häire või haiguse kohta või selle koopia.
  2.4. Kasutaja on kohustatud andmete muutumisest raamatukogule teatama või uuendama
  andmed ise raamatukogu kodulehel või digitaalsetes teenustes.
  2.5. Kasutaja kinnitab registreerimisavaldusel allkirjaga, et nõustub täitma raamatukogus
  kehtiva kasutuseeskirja tingimusi.
 3. KASUTAJA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
  3.1. Registreeritud kasutajate ja nende poolt volitatud isikute isikuandmeid töödeldakse
  kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL)
  2016/679 (27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste
  andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) ning
  raamatukogus kehtestatud Isikuandmete töötlemise korda järgides.
  3.2. Lisaks punktile 3.1. nimetatud dokumentidele, töödeldakse nägemispuudega isikutele
  teenuseid osutades nende isikuandmeid vastavalt Autoriõiguse seaduse § 25 4 lõikele (3).
 4. TEENUSTE KASUTAMINE
  4.1. Registreeritud kasutajal on võimalik kasutada kõiki raamatukogu teenuseid,
  4.2. Pimedate raamatukogu teenuste kasutamiseks on vajalik tõend vastavalt punktile 2.3.
  4.3. Autoriseeritud töökohal saab lugeda säilituseksemplarina saabunud e-raamatuid ja
  teavikuid, millele väljaandja on kehtestanud juurdepääsupiirangud. Autoriseeritud töökohal
  puudub võrguühendus ning salvestamise ja väljatrüki võimalus.
  4.4. Raamatukogu arvutitöökohad on mõeldud eelkõige õppimiseks ja uurimistööks.
  Arvutitöökoha kasutamist reguleerib peadirektori käskkirjaga kinnitatud Arvutitöökoha
  kasutamise ja traadita andmesidevõrgu (WiFi) kasutamise eeskiri
  .
 5. TEAVIKUTE LAENUTAMINE
  5.1.Teavikuid saab koju laenata registreeritud kasutaja.
  5.2. Alla 18-aastasele isikule on kojulaenamise õiguse tekkimiseks vajalik vanema või
  eestkostja (edaspidi vanem) kirjalik nõusolek. Nõusolek vormistatakse üks kord ning see kehtib
  kuni isiku 18-aastaseks saamiseni. Nõusoleku saab vormistada veebis digitaalselt allkirjastades
  või raamatukogus.
  5.3. Registreeritud kasutajal on õigus lihtkirjaliku volituse alusel volitada teisi isikuid oma
  nimel teavikuid laenutama.
  5.4. Koju laenutatakse korraga kuni kolmkümmend teavikut.
  5.5. Koju laenutatakse alates 1918. aastast ilmunud raamatuid, jätkväljaandeid, nooditrükiseid
  ja CD plaate, mis omavad e-kataloogis ESTER staatust „kohal“.
  5.5.1. Raamatuid ja jätkväljaandeid laenutatakse kuni 30 päevaks, nooditrükiseid kuni kolmeks
  kuuks. Nõudluse puudumisel saab laenutähtaega pikendada kuni kolm korda.
  5.5.2. CD plaate ning Saksa, Austria ja Šveitsi kogu auviseid laenutatakse koju 14 päevaks,
  laenutähtaja pikendamise võimalus puudub.
  5.5.3. Pimedate raamatukogu heliraamatute, trükitud raamatute ja e-raamatute laenutähtajad on
  30 päeva. Puuteraamatute ja kirjeldustõlkega filmide laenutähtajad on 14 päeva ning
  punktkirjas raamatute laenutähtajad on 60 päeva.
  5.6. Põhjendatud juhtudel laenutatakse peavarahoidja nõusolekul teavikuid ja kunstiesemeid
  juriidilistele isikutele tagatiskirja alusel. Laenutuse kohta vormistatakse teavikute laenutamise
  akt.
  5.7. Raamatukogus puuduvaid teavikuid ja artiklite koopiaid saab registreeritud kasutaja tellida
  ka raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teel teistest Eesti ja välismaa raamatukogudest.
  5.8. Pimedate raamatukogu registreeritud kasutajal on õigus tellida 2 nädala jooksul kuni 5
  mittetagastatavat heliraamatut ja kuni 5 mittetagastatavat e-raamatut.
  5.9. Pimedate raamatukogu teavikuid (heliraamatuid) on rangelt keelatud lugejate poolt edasi
  anda teistele isikutele, loata kopeerida, levitada, avalikult esitada, laenutada või müüa.
  Raamatu autoriõiguste omaniku huvide kahjustamine on karistatav tsiviil- või kriminaalkorras.
 6. KOOPIATE TEGEMINE
  6.1. Autoriõigusega kaitstavate teavikute ja nooditrükiste kopeerimine autori nõusolekuta ja
  autoritasu maksmata on lubatud ainult isiklikeks vajadusteks ning õppe- või teaduslikel
  eesmärkidel kooskõlas autoriõiguse seaduse sätetega.
  6.2. Teavikutest ja nooditrükistest koopiate tegemiseks on lubatud kasutada isiklikke seadmeid.
  6.3. Teavikutest ja nooditrükistest koopiate tegemist reguleerib Eesti Rahvusraamatukogu
  kogudesse kuuluvate teoste kopeerimise juhend.
 7. E-VÄLJAANNETE JA LITSENTSIANDMEBAASIDE KASUTAMINE
  7.1. E-väljaannete ja litsentsiandmebaaside puhul tuleb jälgida väljaande/andmebaasi
  kasutustingimusi. Autoriõigustega kaitstud teosed võivad olla kättesaadavad raamatukogu
  arvutitöökohtadel või ainult autoriseeritud töökohal, millel puudub võrguühendus ja koopiate
  tegemise võimalus.
  7.2. Kui e-väljaande juures ei ole kasutustingimuste kohta märget, võib väljaannet kasutada
  vaid enda tarbeks õppe- ja teaduslikul eesmärgil kooskõlas autoriõiguse seaduse sätetega.
 8. RAAMATUKOGU KÜLASTAJA VASTUTUS
  8.1. Raamatukogu külastaja vastutab kasutatava teaviku, seadme või muu vara säilimise ja
  teose õiguspärase kasutamise eest ning on kohustatud raamatukogule eelnimetatud nõuete
  rikkumisega tekitatud kahju hüvitama. Alla 18-aastase isiku tekitatud kahju hüvitab vanem.
  8.2. Rikutud või tagastamata jäetud teavik tuleb asendada sama teavikuga või hüvitada
  raamatukogu poolt määratud väärtuses.
  8.3. Laenutatud teaviku tähtajaks tagastamata jätmise korral saadetakse kasutajale regulaarseid
  meeldetuletusi teaviku tagastamiseks.
  8.4. Tagastustähtaja möödumisel rohkem kui kolm kuud koostatakse elektrooniline
  ettekirjutus, mis kohustab kasutajat ühe kuu jooksul teaviku tagastama või hüvitama selle
  väärtuse. Meeldetuletused ja ettekirjutused koostatakse elektrooniliselt ja edastatakse
  kasutajale lugejate andmebaasis märgitud e-posti aadressile. Alla 18-aastase isiku puhul
  esitatakse ettekirjutuse koopia vanemale või eestkostjale.
  8.5. Raamatukogul on õigus võlgnevuste sissenõudmiseks kasutada inkassoteenust osutavate
  juriidiliste isikute teenuseid kui ettekirjutuse saamise järel teavikut ühe kuu jooksul ei tagastata
  või kui tähtajaks on jäetud hüvitamata teaviku või muu vara rikkumisega tekitatud kahju.
  8.6. Kuni võlgnevuse likvideerimiseni ei saa kasutaja tellida ja laenata uusi teavikuid ega
  pikendada laenatud teavikute tähtaega.
  8.7. Pimedate raamatukogu registreeritud kasutajatele hüvitamise reegel ei kohaldu.
 9. SISEKORD RAAMATUKOGU HOONES JA LUGEMISALAS
  9.1. Raamatukogu lahtiolekuaja kehtestab Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor käskkirjaga.
  9.2. Joobes või psühhotroopse aine mõju all ja/või silmnähtavalt määrdunud riietes ja/või
  oluliste hügieeniprobleemidega külastajaid raamatukogu hoonesse (edaspidi hoone) ei lubata.
  9.3. Hoonesse ei tohi siseneda rulluiskude, rula või jalgrattaga ning tuua loomi (v.a pimedate
  juhtkoerad), relvi, laskemoona, lõhkeainet, kergesti süttivaid aineid, määrivaid või lehkavaid
  esemeid.
  9.4. Raamatukogus on suitsetamine keelatud.
  9.5.Valveta jäetud esemete eest raamatukogu ei vastuta.
  9.6. Raamatukogu lugemisalasse sisenemist, sealt väljumist ja korda hoones kontrollib
  turvateenistus. Turvateenistusel on õigus ja külastajatel kohustus võimaldada kahtluse korral
  kontrollida külastajatel kaasas olevaid esemeid lugemisalasse sisenemisel, seal viibimisel ja
  lugemisalast väljumisel.
  9.7. Raamatukogu ruumides ei tohi rikkuda avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud
  tavade ja heade kommete vastu.
 10. KASUTUSÕIGUSE PIIRAMINE
  10.1. Raamatukogul on õigus kasutuseeskirja korduva tahtliku rikkumise ja/või teaviku,
  seadme või muu vara loata väljaviimise või väljaviimise katse tuvastamisel piirata ajutiselt
  raamatukogu kasutamise õigust kuni kuueks kuuks.
  10.2. Kasutusõiguse piiramise ja selle tähtaja otsustab teenuste juht kasutuseeskirja rikkumise
  raskust ja muid sellega seonduvaid asjaolusid arvestades ning vormistab kasutusõiguse
  piiramise kirjaliku otsusena.
  10.3. Otsust on õigus vaidlustada, esitades vaide Eesti Rahvusraamatukogu peadirektorile viie
  päeva jooksul alates otsuse kättesaamisele järgnevast päevast.