Vaata lahtiolekuaegu

Kiirtee usaldusväärse uurimistööni (10.–12. klass)

Kiirtee usaldusväärse uurimistööni (10.–12. klass)

Kirjutad uurimistööd, aga sinu poolt valitud märksõnadest enam ei piisa?
Kuidas leida kiiresti vajalikku, kvaliteetset ja usaldusväärset informatsiooni? 

Lühitutvustus   

Aktiivset tegutsemist pakkuvas tunnis: 

Seosed õppekava läbivate teemade ja oskustega 

  • Teabekeskkond: õppija tutvub infootsingumeetoditega, mis hõlmavad endas erinevate teavikute ja e-keskkondade kasutamist; arendab analüüsioskust 
  • Tehnoloogia ja innovatsioon: õppija õpib tundma ja kasutama tänapäevaseid andmebaase ja otsisüsteeme õppetöös ning eluliste probleemide lahendamisel  
  • Kultuuri- ja väärtuspädevus: õppija tajub, analüüsib ja väärtustab oma riigi ja rahva kultuuripärandit 
  • Sotsiaalne ja kodanikupädevus: õppija tutvub rahvusraamatukogu teenustega
  • Digipädevus: õppija leiab digivahendite abil infot ning hindab selle asjakohasust ja usaldusväärsust 
  • Õpipädevus: õppija suudab leida õppimiseks vajalikku teavet ja usaldusväärseid allikaid

Seotud õppeained: näited on seotud erinevate õppeainetega, sh valikkursused „Uurimistöö alused” ja „Arvuti kasutamine uurimistöös”

Tunni pikkus: 45 minutit 

Lisainfo

  • Rahvusraamatukogu teematunnid on TASUTA!
  • Teematunnid toimuvad tööpäeviti, teematundide toimumisajad leiad broneerimisvormist!
  • Soovitav grupi suurus on 20-25 õpilast
  • Teematunnid toimuvad RaRa väikese maja (Narva mnt 11) õppeklassis ja lugemisaladel

Broneerimine toimub ainult broneerimisvormi kaudu soovitavalt 1 nädal enne teematunni toimumisaega.

Vaata ka eel- ja järeltegevusteks sobivaid õppematerjale!

Osale veebitunnis