Vaata lahtiolekuaegu

Kus raamatud elavad? (1.–3. klass)

Kus raamatud elavad? (1.–3. klass)

Mitu raamatut ühte raamatukokku mahub?

Kui suur on kõige pisem raamat?

Mis raamat on riiulilt puudu?

Lühitutvustus

Uurime üheskoos välja, mida põnevat leidub rahvusraamatukogus. Seame raamatukogud raamatute arvu järgi ritta. Teritame tähelepanelikkust ja mälu, püüdes jälile saada, mis raamat on riiulist puudu. Proovime olla žürii liikmed ja korraldame raamatute hulgas kõige-kõige konkursi.

Eesmärgid

  • Tutvustada raamatukogu põneva info- ja õpikeskkonnana. 

Õpitulemused

  • Õppija teab, mis roll ja ülesanne on rahvusraamatukogul ja missuguseid erinevaid teavikuid raamatukogus leidub. Õpilane oskab näha erinevaid võimalusi info otsimiseks ja leidmiseks. 

Seosed õppekava läbivate teemade ja oskustega

  • Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: suhtlus- ja koostööoskuste arendamine praktiliste ülesannete lahendamisel väikestes gruppides, tutvumine raamatukogu valdkonnaga ja raamatukoguhoidja ametiga. 
  • Kultuuriline identiteet: raamatute väärtustamise ja kultuuripärandi hoidmise vajalikkus. Miks RaRa raamatuid kogub ja säilitab?
  • Teabekeskkond: informatsiooni leidmine erinevatest allikatest, koosloome. Millal on raamat välja antud?

Seotud õppeained:

  • Eesti keel ja kirjandus: aktiivne kõikide osaoskuste (kõnelemine, kuulamine, lugemine, kirjutamine) arendamine teabe- ja tarbetekstide kaudu. Arutlusoskuse, võrdlemise, reastamise ja info leidmise oskuse arendamine grupitööde ja vestluste käigus. Sõnavara laiendamine raamatute ja teiste väljaannetega seotud mõistetega, nt tirelraamat, rahvusraamatukogu, plakat jne. 
  • Inimeseõpetus: infoallikate usaldusäärsus ja rahvusraamatukogu kui Eesti oluline paik.
  • Matemaatika: reastamine ja võrdlemine, arvude lugemine. 

Tunni pikkus: 45 minutit

Teematund on osa algkoolipaketist “Rännak raamatute maailma”. Külastame soovi avaldanud koole Tallinnas ja Harjumaal kolmapäeviti. Tuleme kooli tasuta!

Kutsu RaRa kooli

info