Vaata lahtiolekuaegu
Austria

Seiklus läbi Austria (3.–6. klass)

Seiklus läbi Austria (3.–6. klass)

Kus asub maailma vanim loomaaed? 
Mitu ruumi on Schönbrunni lossis, mis on tänapäeval üks Austria tähtsamaid kultuurimälestisi ja mis oli Austria valitsejate suveresidents?   

Lühitutvustus   

Põnevas vastuste otsimise mängus õpime tundma ja kasutama erinevaid saksakeelseid raamatuid. Saame teha valikuid küsimuste, raamatute ja abimaterjalide vahel, leida koostöös vastuseid, ammutada häid mõtteid ning avardada silmaringi Austria kultuuri ja looduse osas. Seikluse lõpuks valmib igal grupil plakat Austria kohta. 

Seosed õppekava läbivate teemade ja oskustega

  • Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine: õppija tutvub rahvusraamatukogu töö ning saksa keele ja kultuuriga, leiab seoseid individuaalsete huvide ja vajadustega, parendab õpioskusi.
  • Kultuuriline identiteet: õpib tundma ja väärtustab teisi kultuure.
  • Teabekeskkond: õpilane tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, omandab uusi õpivõtteid.
  • Suhtluspädevus: õppija saab oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta, ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, teeb koostööd.
  • Õpipädevus: õpilane hangib õppimiseks vajaminevat teavet, kasutab õpitut erinevates kontekstides ja probleeme lahendades.

Seotud õppeained: saksa keel, kunst, muusika, kirjandus, geograafia

Tunni pikkus: 45 minutit

Sihtrühmad: 3.–6. klass: saksa keelt õppivad ja saksakeelse kultuuriruumi vastu huvi tundvad õpilased. Mäng sobib igale vanuserühmale, küsimusi kohandatakse vastavalt vanusele ja keeleoskusele. Seiklus toimub vastavalt õpetaja soovile kas saksa või saksa ja eesti keeles.

Teematund on osa algkoolipaketist “Rännak raamatute maailma”. Külastame soovi avaldanud koole Tallinnas ja Harjumaal kolmapäeviti. Tuleme kooli tasuta!

Kutsu RaRa kooli

Info