Vaata lahtiolekuaegu

Seljata tehisintellekt! 

Seljata tehisintellekt! 

Kuidas eristad tehisintellekti abil loodud artiklit inimese omast?

Kuidas võib tehisintellekti poolt genereeritud valeinfo mõjutada inforuumi?

Kuidas saad tuvastada, kas pilt on loodud tehisintellekti abil?

Lühitutvustus 

Tunnis ootavad haaravad tegevused ja praktilised ülesanded, milles uurime erinevaid artikleid ja vaatame info analüüsimise tunnuseid, et mõista, kuidas tehisintellekt mõjutab tekstipõhist informatsiooni. Lahendame pildiviktoriini, kus peame ära tundma, kas pilt on loodud tehisintellekti, pilditöötluse või hoopis fotolavastuse abil. Anname praktilisi näpunäiteid, kuidas erinevaid pilte analüüsida ja nende allikat tuvastada. Analüüsime, kuidas tehisintellekti saab kasutada väär- ja desinformatsiooni loomiseks ning leiame lahendusi sellele probleemile. 

Tund julgustab kriitiliselt mõtlema ning annab praktilisi oskusi tekstide ja piltide analüüsiks.

Kasutasime kirjelduse loomisel ChatGPT abi (OpenAI, 19.08.2023).
ChatGPT on tehisintellektil põhinev tekstigeneraator, mida arendab OpenAI (2023).

Seosed õppekava läbivate teemade ja oskustega 

Läbivad teemad

Teabekeskkond – õpilane kujuneb teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika põhimõtete järgi. 

  • Teabekeskkond ja meediakasutus: õpilane suudab meediamaailma sisu ja allikaid kriitiliselt analüüsida ja kasutada
  • Sotsiaalne ja kodanikupädevus: õpilane õpib toimima teadliku ja vastutustundliku kodanikuna
  • Digipädevus: õppija leiab digivahendite abil infot ning hindab selle asjakohasust ja usaldusväärsust 
  • Õpipädevus: õppija suudab leida õppimiseks vajalikku teavet ja usaldusväärseid allikaid

Seotud õppeained: eesti keel ja kirjandus, kursused „Meedia ja mõjutamine“ ja “Praktiline eesti keel”,  valikkursus “Inimene nüüdisaegses teabekeskkonnas” 

Pikkus: 60 minutit

Sihtrühm: 10.- 12. klassid

Lisainfo

  • Rahvusraamatukogu teematunnid on TASUTA!
  • Teematunnid toimuvad tööpäeviti, teematundide toimumisajad leiad broneerimisvormist!
  • Soovitav grupi suurus on 20-25 õpilast
  • Teematunnid toimuvad RaRa väikese maja (Narva mnt 11) õppeklassis ja lugemisaladel

Broneerimine toimub ainult broneerimisvormi kaudu soovitavalt 1 nädal enne teematunni toimumisaega.

Vaata ka eel- ja järeltegevusteks sobivaid õppematerjale!