Vaata lahtiolekuaegu

Tarkuseteri teatmekirjandusest (4.–6. klass)

Tarkuseteri teatmekirjandusest (4.–6. klass)

Kas tead, kuidas leida teed infoküllases maailmas?
Oskad teha vahet usaldusväärsel ja mitteusaldusväärsel informatsioonil?

Lühitutvustus   

Tunnis vaatame üle teatmekirjanduse liigid ja nende kasutamise. Uurime täpsemalt, kuidas näevad välja vanad ja uued teatmeteosed, milline on nende ülesehitus ja kuidas neid kasulike faktide või huvitava teabe otsinguks kasutada. Otsime iseseisvalt ja rühmas erinevatest teatmeväljaannetest põnevat informatsiooni.

Seosed õppekava läbivate teemade ja oskustega

  • Teabekeskkond – õpilase kujunemine teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida.
  • Suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada.
  • Õpipädevus – suutlikkus hankida õppimiseks vajaminevat teavet, kasutada õpitut erinevates kontekstides ja probleeme lahendades.

Seotud õppeained: eesti keel, kuid teatmekirjanduse kasutamine on seotud ka kõigi teiste õppeainetega.

Tunni pikkus: 45 minutit 

Sihtrühm: 5.–7. klass

Lisainfo

  • Rahvusraamatukogu teematunnid on TASUTA!
  • Teematunnid toimuvad tööpäeviti, teematundide toimumisajad leiad broneerimisvormist!
  • Soovitav grupi suurus on 20-25 õpilast
  • Teematunnid toimuvad RaRa väikese maja (Narva mnt 11) õppeklassis ja lugemisaladel

Broneerimine toimub ainult broneerimisvormi kaudu soovitavalt 1 nädal enne teematunni toimumisaega.