Vaata lahtiolekuaegu
Euroopa Liit

“Tunne Euroopa Liitu!” Euroopa Elamuskeskuses (7.–12. klass)

“Tunne Euroopa Liitu!” Euroopa Elamuskeskuses (7.–12. klass)

Kuidas saavad Euroopa kodanikud mõjutada ELi poliitikat?
Kes haldab Euroopa Liidu eelarvet?
Mida tähendab roteeruv eesistumine?

Lühitutvustus   

Neljapäeviti on 7.–12. klassi õpilaste gruppidel võimalik osaleda RaRa aktiivses ja mängulises Euroopa Liidu teemalises “Tunne Euroopa Liitu!” teematunnis Euroopa Elamuskeskuse interaktiivsetes ruumides (Rävala pst 4). Kombineeri sisukad teematunnid Euroopa Elamuskeskuse meeleoluka tasuta külastusega!

Teematunnis tuletame meelde Euroopa Liidu liikmesriigid, vaatame, milles oleme teiste riikidega kokku leppinud, ammutame uusi teadmisi institutsioonide, otsustusõiguse, väärtuste ja põhivabaduste kohta ning uurime, mil moel on võimalik Euroopa kodanikuna mõjutada Euroopa Liidus tehtavaid otsuseid.

Lisaks 45-minutilisele teematunnile on elamuskeskuses võimalik osaleda:

 • Euroopa Liidu tegevusvaldkondi, institutsioone, ELiga seotud isiklikke lugusid ja meie esindajaid Euroopas käsitleval interaktiivsel näitusel, kus iga õpilane leiab töölehtede abil midagi talle huvipakkuvat;
 • 360° kinosaalis, kus on võimalik vaatajaid igast küljest ümbritsevalt ekraanilt vaadata ELi kujunemislugu ja parlamentaarset demokraatiat tutvustavat filmi;
 • matkemängus, kus grupid suurusega 16 kuni 32 inimest saavad kehastuda Euroopa Parlamendi saadikuteks ja kahe tunni jooksul läbi mängida oluliste otsuste tegemise Euroopa Liidus.

Seosed õppekava läbivate teemade ja oskustega 

Läbivad teemad

 • Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: õpilast suunatakse tutvuma erinevate ametite/elukutsetega, haridus- ja koolitusvõimalustega; tutvuma teabega edasiõppimise ja töö leidmise võimaluste kohta.
 • Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: õpilast suunatakse väärtustama demokraatiat, koostööd, kodanikualgatust ja vabatahtlikkusel põhinevat tegutsemist; mõistma enda kui üksikisiku rolli poliitilises ja majanduslikus süsteemis, võimalusi ja vajadust mõjutada ühiskonnas toimuvat ning omandada oskused otsustamisprotsessides osalemiseks.
 • Kultuuriline identiteet: õpilast suunatakse mõistma kultuuridevahelise suhtlemise ja koostöö tähtsust ühiskonna jätkusuutlikkuse kujundajana, osalema kultuuridevahelises kommunikatsioonis; tundma õppima ja väärtustama oma ja teiste kultuuride pärandit ja eripärasid.
 • Väärtused ja kõlblus: õpilast suunatakse mõistma, et mitmekesisus on ühiskonna rikkuse ja arengu tingimus; kriitilise mõtlemise ja argumenteerimisoskuse arendamine.

Oskused

 • Kultuuri- ja väärtuspädevus: õppija väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning teadvustab oma rolli kultuurikandjana ja kultuuripärandi säilitajana.
 • Õpipädevus: õppija laiendab oma õppekeskkonna võimalusi, leiab hobideks ja karjäärivalikuteks vajaminevat teavet; planeerib õppimist; kasutab ja seostab õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades.
 • Suhtluspädevus: õppija väljendab ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt  emakeeles erinevates suhtlusolukordades.
 • Sotsiaalne ja kodanikupädevus: õppija suutlikkus toimida aktiivse, teadliku, abivalmi ja vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; tunnetada end dialoogivõimelise ühiskonnaliikmena Eesti, Euroopa ja kogu maailma kontekstis.

Seotud õppeained: ühiskonnaõpetus, ajalugu

Tunni pikkus: 45 minutit

Lisainfo

 • Rahvusraamatukogu teematunnid on TASUTA!
 • Teematunnid toimuvad tööpäeviti, teematundide toimumisajad leiad broneerimisvormist!
 • Soovitav grupi suurus on 20-25 õpilast
 • Teematunnid toimuvad RaRa väikese maja (Narva mnt 11) õppeklassis ja lugemisaladel

Broneerimine toimub ainult broneerimisvormi kaudu soovitavalt 1 nädal enne teematunni toimumisaega.

Osale ka RaRa-s