Vaata lahtiolekuaegu

Uuri! Leia! Viita! (10.–12. klass)

Uuri! Leia! Viita! (10.–12. klass)

Otsid oma (humanitaarvaldkonna) uurimistööks materjali?
Soovid leida nii raamatuid kui artikleid?

Seda nii paberkandjal kui elektrooniliselt?
Ja pead sellele kõigele ka korrektselt viitama?

Lühitutvustus   

Teematunnis teeme vahetult tutvust mitmete rahvusraamatukogu andmebaaside ning lugemissaaliga, orienteerume erinevates kasulikes raamatukogusüsteemides ja loeme nendes leiduvat informatsiooni. Harjutame kätt leitud materjalile viitamisel. 

Otsime koostöiselt ja mänguliselt vastuseid e-kataloogist ESTER, artikliandmebaasist ISE, digitaalarhiivist DIGAR, kaartkataloogist ja lugemissaali avariiulitelt, samal ajal kõigele leitule viiteid koostades. Õpime tunnis APA7 viitamisstiili.

Seosed õppekava läbivate teemade ja oskustega 

  • Kultuuri- ja väärtuspädevus: õppija tutvub kultuuripärandi ja infoallikatega.
  • Sotsiaalne ja kodanikupädevus: õppija saab teadlikumaks kodanikuna, õpib lähemalt tundma rahvusraamatukogu ja teadustöö väärtusi ja norme; õpib austama erinevate keskkondade reegleid ja ühiskondlikku mitmekesisust, teeb koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides.
  • Õpipädevus: õppija organiseerib õppekeskkonda individuaalselt ja rühmas ning hangib õppimiseks, hobideks, karjäärivalikuteks vajaminevat teavet; kasutab õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades; analüüsib oma teadmisi ja oskusi.
  • Suhtluspädevus: õppija väljendab end arvestades olukorda, põhjendab ja esitab oma seisukohti;  kirjutab eri liiki tekste, kasutades korrektset viitamist.

Läbivad teemad: teabekeskkond, kultuuriline identiteet 

Seotud õppeained: eesti keel ja kirjandus, valikkursus „Uurimistöö alused” 

Tunni pikkus: 90 minutit 

Sihtrühm: 10.–12. klass

Lisainfo

  • Rahvusraamatukogu teematunnid on TASUTA!
  • Teematunnid toimuvad tööpäeviti, teematundide toimumisajad leiad broneerimisvormist!
  • Soovitav grupi suurus on 20-25 õpilast
  • Teematunnid toimuvad RaRa väikese maja (Narva mnt 11) õppeklassis ja lugemisaladel

Broneerimine toimub ainult broneerimisvormi kaudu soovitavalt 1 nädal enne teematunni toimumisaega.