Vaata lahtiolekuaegu
fotoarhiiv

Veebitund: Artiklite ja fotode varalaegas (7.–12. klass)

Veebitund: Artiklite ja fotode varalaegas (7.–12. klass)

Kas teadsid, et on olemas koht, kust leiab vanu plakateid või põnevaid fotosid oma kooli või kodukoha kohta?
Kuidas leida kiirelt erinevatest digikogudest vajalikku materjali?

Lühitutvustus   

Aktiivset tegutsemist pakkuvas tunnis:

  • tutvume digitaalarhiivis DIGAR olevate plakatite ja ajakirjadega 
  • kinnistame otsinippe portaalis DIGAR Eesti artiklid (DEA), uurides, kas meie esivanemate kohta on jäänud ajalehtedesse märkmeid ja mida põnevat sealt kuulsuste kohta leida võib 
  • avastame fotoarhiivis Fotis, milliseid huvitavaid fotosid kooli või kodukoha kohta arhiivis talletatakse 

Seosed õppekava läbivate teemade ja oskustega

  • Teabekeskkond: õppija tutvub infootsingumeetoditega, mis hõlmavad endas erinevate teavikute ja e-keskkondade kasutamist; arendab analüüsioskust 
  • Tehnoloogia ja innovatsioon: õppija õpib tundma ja kasutama tänapäevaseid andmebaase ja otsisüsteeme õppetöös ning eluliste probleemide lahendamisel  
  • Kultuuri- ja väärtuspädevus: õppija tajub, analüüsib ja väärtustab oma riigi ja rahva kultuuripärandit 
  • Sotsiaalne ja kodanikupädevus: õppija tutvub mäluasutuste teenustega
  • Digipädevus: õppija leiab digivahendite abil infot ning hindab selle asjakohasust ja usaldusväärsust 
  • Õpipädevus: õppija suudab  leida õppimiseks vajalikku teavet ja usaldusväärseid allikaid 

Seotud õppeained: ajalugu, valikkursused „Uurimistöö alused” ja „Arvuti kasutamine uurimistöös” 

Veebitunni pikkus: 45 minutit 

Viime tundi läbi Teams keskkonnas.

Vaata ka eel- ja järeltegevusteks sobivaid õppematerjale!

Osale RaRa-s kohapeal