Vaata lahtiolekuaegu
Uurimustöö

Veebitund: Kiirtee usaldusväärse uurimistööni (7.–12. klass)

Veebitund: Kiirtee usaldusväärse uurimistööni (7.–12. klass)

Kirjutad uurimistööd, aga sinu poolt valitud märksõnadest enam ei piisa?
Kuidas leida kiiresti vajalikku, kvaliteetset ja usaldusväärset informatsiooni? 

Lühitutvustus   

Aktiivset tegutsemist pakkuvas tunnis: 

Seosed õppekava läbivate teemade ja oskustega

  • Teabekeskkond: õppija tutvub infootsingumeetoditega, mis hõlmavad endas erinevate teavikute ja e-keskkondade kasutamist; arendab analüüsioskust 
  • Tehnoloogia ja innovatsioon: õppija õpib tundma ja kasutama tänapäevaseid andmebaase ja otsisüsteeme õppetöös ning eluliste probleemide lahendamisel  
  • Kultuuri- ja väärtuspädevus: õppija tajub, analüüsib ja väärtustab oma riigi ja rahva kultuuripärandit 
  • Sotsiaalne ja kodanikupädevus: õppija tutvub rahvusraamatukogu teenustega
  • Digipädevus: õppija leiab digivahendite abil infot ning hindab selle asjakohasust ja usaldusväärsust 
  • Õpipädevus: õppija suudab leida õppimiseks vajalikku teavet ja usaldusväärseid allikaid 

Seotud õppeained: näited on seotud erinevate õppeainetega, sh valikkursused „Uurimistöö alused” ja „Arvuti kasutamine uurimistöös”

Veebitunni pikkus: 45 minutit 

Viime tundi läbi Teams keskkonnas.

Vaata ka eel- ja järeltegevusteks sobivaid õppematerjale!

Osale RaRa-s kohapeal