Vaata lahtiolekuaegu
libauudis

Veebitund: Libastudes libauudistele (7.–12. klass)

Veebitund: Libastudes libauudistele (7.–12. klass)

Kas oskad meedias levivat infot ja allikaid kriitiliselt hinnata?
Kuidas tunned ära valeinfo või pildimanipulatsiooni?
Mida tead süvavõltsingutest?  

Lühitutvustus   

Aktiivset tegutsemist pakkuvas tunnis:  

  • analüüsime elulisi näiteid meediast 
  • hindame kriitiliselt meediatekste, pilte ja videoid 
  • õpime eristama fakti arvamusest 
  • uurime meediamanipulatsioonide maailma 

Seosed õppekava läbivate teemade ja oskustega

Läbivad teemad

Teabekeskkond – õpilane kujuneb teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika põhimõtete järgi. 

Oskused 

  • Teabekeskkond ja meediakasutus: õpilane suudab meediamaailma sisu ja allikaid kriitiliselt analüüsida ja kasutada
  • Sotsiaalne ja kodanikupädevus: õpilane õpib toimima teadliku ja vastutustundliku kodanikuna
  • Digipädevus: õppija leiab digivahendite abil infot ning hindab selle asjakohasust ja usaldusväärsust 
  • Õpipädevus: õppija suudab leida õppimiseks vajalikku teavet ja usaldusväärseid allikaid

Seotud õppeained: eesti keel ja kirjandus, kursused „Meedia ja mõjutamine“ ja “Praktiline eesti keel”,  valikkursus “Inimene nüüdisaegses teabekeskkonnas” 

Veebitunni pikkus: 45 minutit 

Viime tundi läbi Teams keskkonnas.

Vaata ka eel- ja järeltegevusteks sobivaid õppematerjale!

Osale RaRa-s või Euroopa Elamuskeskuses