Raamatukogudele

Ühtne üleriigiline raamatukogusüsteem (ÜÜRS)

Eesti Rahvusraamatukogu on koostöös Eesti raamatukogude ja kultuuriministeeriumiga käivitanud tervikprojekti, mille eesmärk on liita kõigi Eesti raamatukogude kogud ühtsesse raamatukogusüsteemi ja luua ühtne, kasutajasõbralik e-kataloog.  

Hetkel on Eestis kasutusel kolm erinevat e-kataloogi (ESTER, lugeja.ee, RiksWeb) ja kolm neid toetavat raamatukogusüsteemi (vastavalt Sierra, URRAM, RIKS). Lisaks on kasutusel ka uudne taskuraamatukogu MiRKO.  

Ühtse üleriigilise raamatukogusüsteemi (ÜÜRS) all mõeldakse tervikut, mis lisaks raamatukogusüsteemi tarkvarale hõlmab lugejale suunatud ühtset e-kataloogi, keskset bibliokirjete andmebaasi ning raamatukogutöötaja jaoks mõeldud tarkvara.

Ettevalmistavad analüüsid 

Ühtse raamatukogusüsteemi vajadust ja võimalikkust on põhjalikult uuritud erinevate analüüsidega.  

Detailanalüüs

2023. aastal jätkus uuele süsteemile ülemineku ettevalmistus detailanalüüsiga. Detailanalüüsi eesmärgiks oli ette valmistada ühtse raamatukogusüsteemi komponentide hankimiseks vajalikud kirjeldused, nõuded ning hankedokumendid. Samuti hinnati analüüsi käigus ühtsele üleriigilise raamatukogussüsteemile ülemineku tegevusi ja sellega kaasnevat kulu. Analüüsi tulemused on aluseks Rahvusraamatukogule raamatukogusüsteemi ja e-kataloogi hangete koostamisel.   

Lähtudes ühtse süsteemi arhitektuurist ja hangitavate komponentide iseloomust oli detailanalüüsi plaan üles ehitatud kolmele põhitulemile: 

 • Etapp I – Nõuded ühtsele raamatukogusüsteemile ja ülemineku kava 
 • Etapp II – E-kataloogi detailanalüüs 
 • Etapp III – Hankedokumentatsioon 

 Ühtsele süsteemile ülemineku teekaart 

Joonis 1. Migratsiooni soovituslik, eeldatavalt optimaalne ja kuluefektiivsust tagada aitav teekaart aastateks (eeldatavasti aastateks 2024-2028)

Detailanalüüsi kokkuvõte ja olulisemad tulemid

Projekti lühikokkuvõte
E-kataloogi detailanalüüs
Ühtsele raamatukogusüsteemile ülemineku kava
Nõuded raamatukogusüsteemile

Projekt sündis tänu ulatuslikule koostööle

Projekti õnnestumisse panustas arvestatav osa Eesti raamatukogusid, kes ühiselt mõtestasid raamatukogusüsteemi eesmärki teenuste võtmes ning osalesid ühtse e-kataloogi koosloomes:

 • Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu,
 • Eesti Lastekirjanduse Keskus,
 • Eesti Maaülikooli raamatukogu,
 • Keila Kooli raamatukogu,
 • Lääne-Virumaa Keskraamatukogu,
 • Narva Keskraamatukogu,
 • Narva Vanalinna Riigikool,
 • Pärnu Keskraamatukogu,
 • Pärnu Kutsehariduskeskus,
 • Sisekaitseakadeemia raamatukogu,
 • Tallinna Keskraamatukogu,
 • Talllina Tehnikaülikooli raamatukogu,
 • Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu,
 • Tartu Ülikooli raamatukogu ja Viljandi Linnaraamatukogu.

Projekti rahastab Kultuuriministeerium.

Täname kõiki partnereid!