Vaata lahtiolekuaegu
Riigikogu VII koosseisu esimene istung. Foto: U. Ojaste. EFA

AASTA OLI 1992

2. mai 2022

1992. aasta oli iseseisvuse taastanud Eestile keeruline aeg – rasked majanduslikud olud, vene vägede jätkuv viibimine Eesti territooriumil, kuritegevus. Kuid sellesse aastasse jäävad ka olulised sündmused, mis mõjutasid eestimaalaste elu. Suvel võeti käibele oma raha – Eesti kroon, sügisel tuli kokku Riigikogu VII koosseis ja valiti Eestile president. Arendati hoogsalt välissuhtlust ja algasid läbirääkimised Venemaaga vägede väljaviimiseks. 

OLULISED SÜNDMUSED

11. jaanuaril kehtestati Eestis talongimajandus. Ühele inimesele oli ette nähtud 0,5 l piima päevas, 1,5 kg leiba nädalas, 400 g võid kuus, 500 g juustu kvartalis. 

Foto: E. Prozes 
EFA

23. jaanuaril kuulutas Ülemnõukogu oma otsusega Eesti Vabariigi territooriumil asuva endise Nõukogude Liidu relvajõudude halduses oleva vara Eesti Vabariigi omandiks.

Nõukogude Armee Kopli piirivalvekordoni üleandmine Piirivalveametile. Foto: E. Prozes 
EFA 

24. veebruaril tähistati ametlikult Eesti Vabariigi sünnipäeva. 

Kaitseliidu, Kodukaitse ja piirikaitseteenistuse paraad Vabaduse platsil Eesti Vabariigi 74. aastapäeval.
Foto: T. Volmer 
EFA 
Ülemnõukogu esimees Ülo Nugis. Foto: H. Leppikson 
EFA

13. aprillil kuulutas Ülemnõukogu end ainsaks seadusandlikuks võimuks riigis.

Avalduse sisu on kinnitus, et Eesti Vabariigi Ülemnõukogu kui seaduseandlik riigivõimuorgan
teostab riigivõimu ning vastutab riikluse ülesehitamise ja säilimise eest kuni uue Riigikogu
kokkuastumiseni. Ja kinnitus, et põhiseaduse rahvahääletus ning uue Riigikogu valimised
viiakse läbi seaduslikult.

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu saadik Peet Kask

Lugupeetud Ülemnõukogu, kes on selle poolt, et vastu võtta Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 
avaldus, mille on esitanud keskfraktsioon? Palun hääletada! Selle ettepaneku poolt on 59 
rahvasaadikut, vastu on 4, erapooletuks jäid 9. Avaldus on vastu võetud. 
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees Ülo Nugis

Ülemnõukogu saal. Foto: T. Veermäe 
EFA
Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei kutsel Toompeale kogunenud meeleavaldajad
nõudsid Ülemnõukogu kiiret laialisaatmist. Foto: U. Ojaste
EFA

14.15. aprillil toimusid Pärnus Eesti ja Venemaa riiklike delegatsioonide ametlike läbirääkimiste esimene voor, kus oli arutlusel Vene vägede väljaviimine, piiriküsimus, majandus ja sotsiaal-humanitaarküsimused. Läbirääkimised kestsid vahelduva eduga aasta lõpuni, aga olulist edasiminekut ei saavutatud. 

Foto: E. Prozes 
EFA 

25. mail sai Eesti Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) liikmesriigiks.

20. juunil tuli käibele Eesti kroon. Määrati Eesti krooni kurss välisvaluutade suhtes, 8 Eesti krooni = 1 Saksa mark.  

Foto: H. Leppikson
EFA
Foto: A. Truuväärt
EFA

28. juunil võeti rahvahääletusel vastu Eesti Vabariigi põhiseadus, mis hakkas kehtima 3. juulil. 

Põhiseaduse rahvahääletus. Foto: A. Truuväärt
EFA

1. juulil jõustus Eesti piiril ühtne viisarežiim ja välismaalased said siseneda Eestisse ainult viisaga. 

20. augustil registreeriti Vabariigi Valimiskomisjoni poolt Vabariigi Presidendi kandidaatideks Lennart Meri (11 491 toetusallkirja), Arnold Rüütel (21 009), Lagle Parek (10 839) ja Rein Taagepera (14 887).

Presidendivalimiste kandidaatidele toetusallkirjade kogumine. Foto: V. Salupuu
EFA
Presidendivalimiste kampaania. Foto: P. Langovits 
EFA 
Nimetahvlite vahetamine Toompeal. Foto: T. Veermäe 
EFA 

20. septembril toimusid Riigikogu VII koosseisu ja Vabariigi Presidendi valimised.

Fotod: P. Langovits, T. Veermäe
EFA

Valimistel osalenud valimisliidud ja parteid

Valimisliit Isamaa

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Eesti Kristlik-Demokraatlik Erakond

Eesti Kristlik-Demokraatlik Liit

Eesti Liberaaldemokraatlik Partei

Vabariiklaste Koonderakond

Valimisliit Vasakvõimalus

Eestimaa Kommunistlik Partei

Valimisliit Demokraadid

Eesti Demokraatlik Liit

Kodanikeühendus Gratia

Revali Karskete Rammumeeste Selts

Sõltumatu rühmitus Põlevik

Sõltumatu missioonifond Logos

Sõltumatu usukogudus „Sõprade kirik“

Valimisliit Kindel Kodu

Eesti Koonderakond

Eesti Maaliit

Eesti Demokraatlik Õigusliit

Valimisliit Rahvarinne

Eestimaa Rahvarinne

Eesti Rahva-Keskerakond

Eesti Naisliit

Eestimaa Rahvuste Ühendus

Valimisliit Mõõdukad

Eesti Maa-Keskerakond

Eesti Sotsiaaldemokraatlik Partei

Valimisliit Rohelised

Eesti Roheline Liikumine

Erakond Eesti Rohelised

Ühendus Roheline Maardu

Roheline Rügement

Valimisliit Eesti Kodanik

Eesti Vabariigi Partei

Noarootsi Tervisliku Eluviisi Selts

Valimisliit Sõltumatud Kuningriiklased

Eesti Rojalistlik Partei

Rojalistlik Ühendus Vaba Toome

Valimisliit „Halastus“

Eesti Ettevõtjate Erakond

Põllumeeste Kogu

Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei

Õigusvastaselt Represseeritute Rahvuslik Erakond

Loodusseaduse Partei

Eesti Invaühingute Liit

Eesti Pensionäride Liit

Üksikkandidaadid

Kohtade jaotus Riigikogus

Isamaa
29
Kindel Kodu
17
Rahvarinne
15
Mõõdukad
12
Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei
10
Eesti Kodanik
8
Sõltumatud Kuningriiklased
8
Eesti Ettevõtjate Erakond
1
Rohelised
1

Ükski presidendikandidaat ei saanud nõutaval hulgal hääli ja ei osutunud valituks. Arnold Rüütel sai 195 743 (41,8 %), Lennart Meri 138 317 (29,5 %), Rein Taagepera 109 631 (23,4 %) ja Lagle Parek 19 837 (4,2 %) häält.

5. oktoobril toimus Riigikogu VII koosseisu esimene istung. 

Esimeheks valiti Ülo Nugis, aseesimeesteks Tunne Kelam ja Edgar Savisaar. 

Riigikogu VII koosseisu liikmed

Riigikogu VII koosseis
Riigikogu fotoarhiiv
Riigikogu VII koosseisu esimene istung
Riigikogu fotoarhiiv
Riigikogu juhatus: esimees Ülo Nugis, aseesimehed Tunne Kelam ja Edgar Savisaar
Riigikogu juhatuse valimine
Riigikogu fotoarhiiv

Presidendi valimistel Riigikogus kandideerisid Arnold Rüütel ja Lennart Meri (rahvahääletusel kaks enam hääli saanud kandidaati). Vabariigi Presidendiks valiti Lennart Meri (59 poolthäält).

Lennart Meri 6. oktoobril presidendi ametivannet andmas 
EFA 

21. oktoobril kinnitas president Lennart Meri ametisse taasiseseisvunud Eesti esimese põhiseadusliku valitsuse, peaministriks nimetati Mart Laar.

Eesti Vabariigi president Lennart Meri koos äsjamoodustatud valitsuse liikmetega Kadrioru lossis.
Foto: H. Leppikson 
EFA 

EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA RIIGIKOGU VII KOOSSEISU NING VALITSUSE POOLT VASTU VÕETUD ÕIGUSAKTE

27. jaanuaril võttis Ülemnõukogu vastu kaitseteenistuse seaduse 

26. veebruaril võttis Ülemnõukogu vastu kodakondsusseaduse rakendusotsuse  

11. märtsil võttis Ülemnõukogu vastu põllumajandusreformi seaduse, mis nägi ette ühistatud vara tagastamise või kompenseerimise   

6. aprillil võttis Ülemnõukogu vastu Riigikogu valimisseaduse   

11. mail võttis Ülemnõukogu vastu Euroopa Majandusühenduse ja Eesti Vabariigi kaubavahetuse ja äri- ning majanduskoostöö lepingu 

20. mail võttis Ülemnõukogu vastu kolm Eesti Panga poolt ette valmistatud seadust üleminekuks oma rahale: rahaseadusseadus Eesti krooni tagamise kohta ja välisvaluuta seadus 

16. juunil andis valitsus välja Eesti Vabariigi passimäärustiku, mille alusel hakati väljastama sinikaanelisi Eesti kodaniku passe. Uus dokument ühendas endas nii siseriikliku isikutunnistuse kui ka välispassi 

7. oktoobril võttis Riigikogu vastu põhiseadusliku riigikorra taastamise deklaratsiooni. Eesti eksiilvalitsuse peaminister presidendi õigustes Heinrich Mark teatas oma volituste üleandmisest seaduslikult valitud riigivõimuorganitele  

20. oktoobril võttis Riigikogu vastu Vabariigi Valitsuse seaduse

11. novembril võttis Riigikogu vastu autoriõiguse seaduse

17. novembril võttis Riigikogu vastu loomakaitseseaduse

8. detsembril võttis Riigikogu vastu Riigikohtu esimehe ametisse nimetamise seaduse

16. detsembril võttis Riigikogu vastu Eesti Vabariigi kohtute seaduse ja Eesti Vabariigi kohtuniku staatuse seaduse muutmise ja täiendamise seaduse ning Eesti Panga nõukogu esimehe ametisse nimetamise seaduse

VÄLISKÜLALISI

6.veebruaril saabus Tallinnasse lühivisiidile USA asepresident Dan Quayle, kes osales ka
USA saatkonna avamistseremoonial. Foto: T. Veermäe 
EFA 
Abipakkide laadimine. Foto: T. Volmer 
EFA 
14.–15. märtsil külastas Eestit NATO peasekretär Manfred Wörner.
Pressikonverentsil välisminister Lennart Meriga. Foto: H. Leppikson
EFA
19. märtsil oli esimese lääneriigi presidendina Eestis töövisiidil Soome president
Mauno Koivisto. Ringkäigul Tallinna vanalinnas. Foto: H. Leppikson
EFA
22.–24. aprillil olid Rootsi kuninga Karl XVI Gustav ja kuninganna Silvia Eestis ametlikul visiidil.
Foto: H. Leppikson
EFA
14.–15. mail toimus Prantsusmaa president Franşois Mitterrand’i riigivisiit.
Visiidi üheks keskseks küsimuseks kujunes Vene vägede väljaviimine Baltikumist.
Foto: T. Veermäe
EFA 
27.28. juuli külastas Eestit Taani kuninganna Margarethe II
ja tema abikaasa prints Henrik.
Foto: T. Volmer 
EFA 
27. oktoobril oli visiidil Rootsi peaminister Carl Bildt. Eesti president Lennart Meri ja
Rootsi peaminister Carl Bildt.  Foto: T. Volmer 
EFA 

Rohkem lugemist veebinäitusel Meie parlament ja aeg